Regn på gallerDagvatten

 
Dagvatten är regn och smältvatten från hårdgjorda ytor som till exempel hustak, vägar och parkeringsplatser. För att undvika översvämningar leds dagvattnet via brunnar och stuprör vidare till dagvattenledningar vars uppgift är att leda vattnet vidare. 
 
Det finns olika lösningar för att ta hand om dagvattnet. I äldre delar av städer leds dagvattnet ofta via kombinerade ledningar direkt ner till avloppsreningsverket. Den här lösningen är dock inte att föredra då ledningarna kan bli överbelastade vid kraftig nederbörd med översvämningar som följd. Reningsprocessen kan också störas om allt för mycket dagvatten kommer ner till reningsverket. När nya områden byggs ut, eller gamla ledningar byt ut bygger man idag separerade system där dagvattnet separeras från det övriga spillvattnet och omhändertas på annat sätt exempelvis via dagvattendammar, magasin eller diken.
 
 

LOD 

LOD står för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Det innebär att man tar hand om dagvattnet inom den egna fastigheten. Exempel på lokalt omhändertagande kan vara att man använder dagvattnet för bevattning, låter det infiltrera i marken, fördröjer i damm eller leder det på ytan till en genomsläpplig mark längre bort.