FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten i Glimåkra

Glimåkra har under senare år drabbats av ett antal läckor på vattenledningsnätet, vilket givetvis medfört problem för våra VA-abonnenter.

 

På uppdrag av Östra Göinge kommun, skall nu SBVT under 2017 och 2018 utföra omläggning av VA-ledningar i Glimåkra. Det är i huvudsak dricksvattenledningar av galvaniserade stålrör som är aktuella att bytas ut (både huvudledning och servisledning fram till tomtgräns, alt. endast servisledningar).

 

De fastigheter som har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, rekommenderar vi starkt att byta ut denna mot en ny PE-ledning (polyeten), i samband med att ledningar i gatan byts ut.

 

I samband med arbetena kommer vi även att kontrollera status på spill- och dagvattenledningar i de gator som berörs, med hjälp av TV-inspektion.

 

Arbetena beräknas påbörjas under vecka 15 och hålla på fram till senhösten 2017.

 

SBVT kommer efterhand att kontakta berörda fastighetsägare, för att gemensamt gå igenom VA-ledningarnas status in till varje enskild fastighet.

 

Under projektets genomförande kommer framkomligheten på gatan att vara begränsad och i vissa fall avstängd för genomfart.

 

Vi beklagar de olägenheter arbetena medför och vi ska i möjligaste mån se till att begränsa störningarna.

 

Förutom SBVT kommer även Fasab Mark AB att delta i projektet i egenskap av underentreprenör.

 

Vår projektledare under byggnadstiden är:

 Marcus Ericsson, telefon 010-211 97 21, E-post: marcus.ericsson@sbvt.se