FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Jämshögsvägen och Båtsmansgatan

Med början i slutet av september, kommer Skåne Blekinge Vattentjänst AB att genomföra utbyte av Va-ledningsnätet i Båtsmansgatan och Jämshögsvägen.

Projektet beräknas vara klart under våren. Asfaltering sker snarast möjligt efter projektets färdigställande.

 

FAKTA

 

  • De befintliga Va-ledningarna är ca 60 år gamla och har diverse brister, därför behöver de bytas ut.

 

  • Projektet kommer att genomföras med konventionell omläggning av vattenledning och avloppsledning samt komplettering med dagvattenledningar.

 

  • I samband med att servisledningen för vatten från varje enskild fastighet skall anslutas till den nya huvudvattenledningen, kan vi komma att behöva schakta en bit in på fastigheten. Givetvis svarar vi för återställning på tomtmark där vi schaktat.

 

  • För att upprätthålla vattenförsörjningen under tiden som den gamla ledningen byts ut, kommer vi att dra provisoriska ledningar. Vi räknar härigenom endast med vissa kortare avbrott i vattentillförseln. Såvida inget oförutsett inträffar kommer vi att meddela vid de tillfällen som vattnet tillfälligt stängs av. För att ni skall vara garderade, rekommenderar vi att ni under projektets genomförande alltid har en viss mängd vatten upptappat i kärl eller dunkar.

 

  • Av naturliga skäl kommer framkomligheten på gatan att vara begränsad med förbud mot genomfart under byggnadstiden. Parkeringsförbud gäller på gatan under hela byggnadstiden.

 

  • Om någon fastighet har inkommande vattenledning av galvaniserat stålrör, ber vi att ni informerar oss om detta. Om inkommande vattenledningen inte är utbytt till polyetenledning (svart ”plastledning”) rekommenderar vi starkt att ni byter ut denna i samband med att den nya huvudvattenledningen grävs ner.

 

 

Arbetsledare under byggnadstiden är Roger Jönsson, telefon: 010-211 97 44,

E-post: roger.jonsson@sbvt.se

 

 

Projektledare under byggnadstiden är Jörgen Håkansson, telefon: 010-211 97 20,

E-post: jorgen.hakansson@sbvt.se

 

 

Bilaga: Karta över berört område