FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Lönsboda

 

På uppdrag av Osby kommun, skall SBVT utföra VA-ledningsarbeten som berör följande gator:

 

  • Lokevägen/Ymervägen (+ östra delen av Valhallavägen)
  • Norregatan (södra delen)

 

Projektet omfattar nyanläggning av vattenledning och en särskild dagvattenledning för avledning av regn-/och dräneringsvatten. Eventuellt kommer även den befintliga avloppsledningen att bytas. Arbetena beräknas påbörjas vid månadsskiftet oktober/november 2015.

 

De befintliga avloppssystemet som berörs är ett s.k. kombinerat system, där avloppsvatten, regn- och dräneringsvatten avleds i en gemensam ledning.

Kombinerade system medför stor belastning på ledningssystem och reningsverk, samt ökar risken för källaröversvämningar vid kraftig nederbörd. Vi strävar därför efter att bygga om dessa system till s.k. separerat system, där spillvatten resp. regn-/dräneringsvatten avleds separat i skilda ledningar.

 

Lönsboda avloppsreningsverk blir överbelastat vid kraftig nederbörd och Länsstyrelsen har ålagt Osby kommun att vidta åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten i avloppssystemen. Den nu aktuella ombyggnaden är en av flera åtgärder som kommer att genomföras för att uppfylla Länsstyrelsens krav.

 

SBVT kommer att kontakta berörda fastighetsägare för att gemensamt gå igenom hur man bäst löser omkoppling av regn- och dräneringsvatten för var enskild fastighet.

 

Lokevägen och Ymervägen kommer att asfalteras under 2016.

  

Av naturliga skäl kommer framkomligheten på gatan att vara begränsad under byggnadstiden och vi beklagar de olägenheter som uppkommer för fastighetsägare och trafikanter under byggtiden.

 

Har ni några frågor eller funderingar så hör av er till oss.

Projektledare under byggnadstiden är Marcus Ericsson, telefon: 010-211 97 21, E-post: marcus.ericsson@sbvt.se och arbetsledare är Jan Gustavsson, telefon: 010-211 97 60.

 

 

Karta över berört område

 

 

 

Lars-Inge Harryson, telefon 010-211 97 16, E-post: li.harryson@sbvt.se

Verksamhetschef

Rörnät & Distribution