FLER NYHETER


INFORMATION angående VA-arbeten Södra Storgatan Lönsboda

På uppdrag av Osby kommun skall SBVT utföra omläggning av VA-ledningarna i Södra Storgatan, från Kvarngatan till Glimåkravägen.

 

Projektet omfattar utbyte av befintlig dricksvatten- och avloppsledning, samt nyanläggning av en särskild dagvattenledning. Arbetet påbörjas v 36.

 

De befintliga ledningarna är drygt 50 år gamla och avloppssystemet är s.k. kombinerat system, där avloppsvatten, regn- och dräneringsvatten avleds i en gemensam ledning.

 

Kombinerade system medför stor belastning på ledningssystem och reningsverk, samt ökar risken för källaröversvämningar vid kraftig nederbörd. Vi strävar därför efter att bygga om dessa system till s.k. separerat system, där spillvatten resp. regn-/dräneringsvatten avleds separat i skilda ledningar.

 

Lönsboda avloppsreningsverk blir överbelastat vid kraftig nederbörd och Länsstyrelsen har ålagt Osby kommun att vidta åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten i avloppssystemen. Ombyggnaden i Södra Storgatan är en av flera åtgärder som kommer att genomföras för att uppfylla Länsstyrelsens krav.