FLER NYHETER


INFORMATION kungörelse vattenskyddsområde Olofströms kommun

För att skydda vattentillgångar som används för framställning av dricksvatten har Olofströms Kraft AB ansökt hos länsstyrelsen om fastställande av vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för ytvattentäkten Halen och grundvattentäkten Hemsjö.

 

Ägare och innehavare av särskild rätt till den mark som berörs föreläggs att, om de vill, yttra sig över förslaget. Yttrandet ska vara skriftligt och inges till Länsstyrelsen i Blekinge Län senast den 4 april 2016.

 

Handlingarna finns tillgängliga hos Olofströms kommun, Länsstyrelsen i Blekinge samt på länsstyrelsens hemsida.