FLER NYHETER


INFORMATION till fastighetsägare i Kollandsvik

Vatten- och avloppsarbetena i Kollandsvik håller nu på att avslutas. Förbesiktningar har genomförts vilket har resulterat i att fastighetsägarna inom det berörda området nu får möjlighet att ansluta sig till den allmänna avloppsanläggningen.

 

Förbindelsepunkten för avloppet har upprättats vid respektive avloppsbrunn inne på fastigheten. För att kunna genomföra anslutningarna vid brunnen måste även arbetena samordnas mellan elektrikern och vår driftspersonal. Vår kontaktperson för detta arbete är driftstekniker Andreas Ljungqvist, tfn 010-211 97 57.  

 

Vad gäller dricksvattnet får detta inte kopplas in på det allmänna nätet då vi inte har erhållit godkända vattenanalyser från entreprenören. Så fort godkända vattenanalyser från laboratoriet har inkommit, kommer även dricksvattnet att kunna inkopplas.

 

SBVT kommer att informera fastighetsägarna få fort dricksvattenanläggningen uppfyller gällande lagkrav.

 

Anläggningsavgifter och brukningsavgifter kommer att faktureras ut till respektive fastighetsägare när hela anläggningen är klar och godkänd av beställaren (SBVT).

 

Utförligare information kommer senare då dricksvattenanläggningen är godkänd för att tas i bruk.